| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   14 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   14 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   14 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างทำป้าย   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดชุดคนไข้และชุดผ้าปูที่นอนห้องแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมฯ โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบรรจุน้ำยาเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ลำโพงพร้อมไมค์) รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   12 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9 มิถุนายน 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566   9 มิถุนายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สิ้นสุดสาธารณภั ยสาธาณณภัยอำเภอตรอน   9 มิถุนายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย อำเภอตรอน   9 มิถุนายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ประจำปี 2566   9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบ มชช. และการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กิจกรรมที่ ๒ การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงาสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   8 มิถุนายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอท่าปลา   7 มิถุนายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  แก้ไขประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ   2 มิถุนายน 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 มิถุนายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มิถุนายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   31 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแระเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   30 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2566   30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาาการพัสดุ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566 - 2569 (แก้ไขเพิ่มเติม)   29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566 - 2569 (แก้ไขเพิ่มเติม)   29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566   29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ร่างประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565   29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ทันตกรรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,301,654 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430