| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายตามโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายตามโครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแถบตรวจหาน้ำตาลในกระแสโลหิตพร้อมเข็มเจาะ ตามโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป ปี 2566   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล ตามโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป ปี 2566   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน ปี 2566   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสารเคมีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ปี 2566   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  พื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ พ.ศ.2566   30 สิงหาคม 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟันตามช่วงวัย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2566   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดพอกเข่าสมุนไพร ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปี 2566   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะประชุม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ผลการประเมินคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   30 สิงหาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานเเละโรคความดันโลหิตสูง ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างเหมาทำประตูกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ราย   29 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   29 สิงหาคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เครื่องสีข้าวกล้องที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 เครื่อง   29 สิงหาคม 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์   29 สิงหาคม 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที /ไข่ไก่สำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด   29 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผลการจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ราย   28 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  สอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2   28 สิงหาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566   28 สิงหาคม 2566 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวัสดุโฒษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวัสดุโฒษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวัสดุโฒษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวัสดุโฒษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวัสดุโฒษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,301,252 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430