| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดสถานที่ (Home Studio) ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร เอกสาร ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  การเลือกผู็แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนใรคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  การคัดเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  การเสนอชื่อเพื่อให้มีการเลือกผู็แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ผลการคัดเลือกการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์เคลือบฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ห้วยต้า
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์   17 มิถุนายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  รับสมัครเมนูอาหารระดับจังหวัด เมนูอาหารคาว อาหารหวาน และอาหารว่าง ประจำปี 2567   17 มิถุนายน 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  รายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)   17 มิถุนายน 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567(โครงการจ้างเหมาถายเอกสาร))   17 มิถุนายน 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567(โครงการจ้างเหมาทำโฆษณาและเผยแพร่)   17 มิถุนายน 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้และความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   14 มิถุนายน 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567   13 มิถุนายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาติดกระจกโต๊ะตรวจรักษาและเคาน์เตอร์ให้บริการผู้ป่วย รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปูหญ้าเทียมหน้า OPD ส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักวัดสมดุลโครงสร้างและองค์ประกอบร่างกาย 15 รายการ ตามโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่ม 35 ปี ขึ้นไป ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2567 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการ รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มิถุนายน 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มิถุนายน 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำไวนิลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มิถุนายน 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10 มิถุนายน 2567 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุรายการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ งิ้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มิถุนายน 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ (Home Studio) สำหรับฝึกถ่ายภาพให้เหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 x 3 เมตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยน compressor ระบบทำความเย็น Air condition รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงชาติและกำแพงรั้วด้านทิศใต้ รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจัดจ้างบริการถ่ายเอกสารแบบบ้านพักข้าราชการระดับปฎิบัติงาน (บ้านแฝด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มิถุนายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแบบคัดกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มิถุนายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้

บันทึกข้อมูลไว้ 613 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
จำนวนการใช้งาน 36,899,024 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430