| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวัสดุโฒษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 สิงหาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   25 สิงหาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้ิอจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566   25 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   25 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   25 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   25 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   25 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   25 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   25 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)   25 สิงหาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอตรอน   25 สิงหาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   23 สิงหาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมจุดรับบริการผู้ป่วย   23 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานเเละโรคความดันโลิหิตสูง ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน   22 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลลับแล
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 สิงหาคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรางรินด้านหลังอาคารแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 สิงหาคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำคอนเทนต์เชื่อมโยงช่องทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมฯ โครงการนำเสนอผลและรับรองข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโครงการการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   21 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า   18 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   18 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566   18 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  แก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   17 สิงหาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ล้างตู้แอร์) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-3191 อุตรดิตถ์   16 สิงหาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ราย   16 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 สิงหาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์แปรงฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากในเด็กยุคใหม่ อายุ ๐-๑๔ ปี หมู่ ๔ บ้านห้วยต้า   15 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ผลการประกวดเรียงความ และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความรักของแม่"   15 สิงหาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   15 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   15 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดจัดสถานที่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,303,075 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430