| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  การประกวดกองุทนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566   28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 เมษายน 2566)   28 เมษายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2566   28 เมษายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   27 เมษายน 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   27 เมษายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   27 เมษายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาห้องแพทย์แผนไทยและห้องคลังยา   27 เมษายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น (ลูกจ้างประจำ)   26 เมษายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566ครั้งที่1(1เมษายน 2566)   26 เมษายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2566)   26 เมษายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อถังขยะ รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   26 เมษายน 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุการแพทย์/ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เมษายน 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   26 เมษายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   26 เมษายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์   25 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)   24 เมษายน 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   24 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน   24 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้การคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ 1 เมษายน 2566   24 เมษายน 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศเผยแพร่แนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   24 เมษายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาณณภัย (วาตภัย)   21 เมษายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาณณภัย (วาตภัย)   21 เมษายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖   21 เมษายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 เมษายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคอม หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 เมษายน 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างถ่ายเอกสาร   20 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นชนิดนอน   20 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   20 เมษายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566   20 เมษายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(เครื่องมือทันตกรรม)   20 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 เมษายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 เมษายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 เมษายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ รพ.สต.คุ้งตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ   19 เมษายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   19 เมษายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19 เมษายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   18 เมษายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,299,663 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430