| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)   31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุัคคีภัย)   31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ดฯ๊ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการโทรศัพท์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบรรจุน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์   29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.พระฝาง
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์   28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์   28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รับสมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" และงานหัตถกรรม   28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ผลการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567   28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2567   28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   27 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ซื้อแถบตรวจหาน้ำตาลในกระแสโลหิตพร้อมเข็มเจาะ ตามโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่ม 35 ปีขึ้นไป ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์กันยุงชนิดแอโรซอล ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.พระฝาง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำ นาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำ นวน ๓ หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ บลเด่นเหล็ก , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ บลบ้านฝาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ บลน้ำ ไคร้ อำ เภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาตัดแต่งพุ่มไม้และตัดหญ้าในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง   23 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คีรีทอง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับไตรมาสที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นบัณฑิตแรงงาน   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานแรงงานจังหวัด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ไร่อ้อย
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกวดราคาซื้อบรรทุก (เดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 7 รายการ   17 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  สิ้นสุดเขตพื้นที่สาธารณภัย (วาตภัย)   17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 490 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
จำนวนการใช้งาน 36,379,010 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430