| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 1590 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 กันยายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 กันยายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   13 กันยายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   13 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงาน   13 กันยายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป   13 กันยายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล   13 กันยายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน   13 กันยายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร   13 กันยายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร   13 กันยายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ผลการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2566   12 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการสนับสนุนเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กันยายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  รายชื่่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   8 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประก่ศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉาะเจาะจง   8 กันยายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กันยายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผนังกั้นห้องตรวจรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กันยายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว   6 กันยายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 กันยายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 กันยายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้อบรม ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานเเละโรคความดันโลหิตสูง ปี   5 กันยายน 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าซื้อบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจะจง   5 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ พื้นที่ ๕๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กันยายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 กันยายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   4 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 กันยายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   4 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 กันยายน 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานเเละโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 กันยายน 2566 รพ.สต.ชายเขา
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   4 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   1 กันยายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (หูฟังทางการแพทย์ผู้ใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ซองสเตอร์ไรด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกสารให้ความรู้ตามโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่ม 35 ปีขึ้นไป ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกสารให้ความรู้ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมชน ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกสารให้ความรู้ตามโครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 สิงหาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,299,643 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430