| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดอุตรดิตถ์   19 มีนาคม 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิันปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   19 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงหลังคาและฝ้าเพดานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2567   18 มีนาคม 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   18 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลทองแสนขัน
  ประกาสผู้ชะการเสนอราคาสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจะจง   15 มีนาคม 2567 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน   15 มีนาคม 2567 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 มีนาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อสรุปผลงานยาเสพติด และ To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มีนาคม 2567 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มีนาคม 2567 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สำหรับไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สำหรับไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุดโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   11 มีนาคม 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  รายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗   11 มีนาคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  การคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขึ้นบัญชีสำรอง ของจังหวัดอุตรดิตถ์   8 มีนาคม 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารื้อถอนบ้านพักและถังเก็บน้ำฝน(ฝ.33)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  สิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา   8 มีนาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอท่าปลา   8 มีนาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  การคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์แทนตำแหน่งที่ว่างลง   8 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567   8 มีนาคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสาธิต โครงการ สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   4 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   4 มีนาคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   4 มีนาคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มีนาคม 2567 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   1 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์เคลือบฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มีนาคม 2567 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ   29 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงที่ซักประวัติผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ปรับปรุงระบบไฟฟ้า)   29 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ   28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  รายชื่อผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์   28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน และการปรกวดบรรยายธรรม   28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลฟากท่า
  ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลฟากท่า

บันทึกข้อมูลไว้ 490 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
จำนวนการใช้งาน 36,379,628 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430