| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ขออนุมัติรตั้งแต่คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงลานจอดรถผู้รับบริการ รพ.สต.ห้วยไคร้   26 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ห้วยใคร้
  เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบรรจุน้ำยาเครื่องดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   25 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   25 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นห้องทันตกรรม   25 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)   24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   24 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   24 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   24 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  รายชื่อผุ้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   22 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566   22 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัตืกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)   22 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอตรอน   22 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์(น้ำยาดับเพลิง) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ผลการคัดเลือกตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์   18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งระบบNetworkโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  จ้างเหมางานซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาด้านหน้าอาคารให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผลการจีดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้่านปางหมิ่น   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   15 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภา และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ   11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งคั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์   10 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์   10 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 พฤษภาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัตืกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)   9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน   9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   3 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัตืกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)   3 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)   3 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์   1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566)   28 เมษายน 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,302,575 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430