| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 กันยายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด   25 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   22 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอสาทิตย์พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กันยายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร Supply   22 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง   22 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 กันยายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566ครั้งที่2(1 ตุลาคม 2566)   21 กันยายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่2(1ตุลาคม2566)   21 กันยายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานนวดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   20 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   20 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   20 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้บุนวมสำหรับ 1 ที่นั่ง   20 กันยายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนต้นแบบจิตอาสาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566   20 กันยายน 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   20 กันยายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กันยายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ราย   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้การคำนวณเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ1ตุลาคม 2566   19 กันยายน 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายจุดติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 กันยายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการ รพ.สต.น้ำริด   18 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศจัดซื้อแว่นตาโครงการสูงวัยป่าเซ่าตาใสแว่นสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กันยายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อติดตั้งโซลาร์เซลล์   15 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566   15 กันยายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566   15 กันยายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการบริหารจัดการข้อมูลและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กันยายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  รายชื่อผุ้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   15 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 2116 พิษณุโลก   14 กันยายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน จังหวัดชายแดนตามรอบสมเด็จย่า เข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   14 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กันยายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนครั้งที่ 2   14 กันยายน 2566 โรงพยาบาลลับแล
  ประกาศจัดจ้างเหมาตัดเย็บผ้าห่ออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กันยายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กันยายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กันยายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(เครื่องเจาะน้ำตาลและแถบตรวจน้ำตาลในเลือด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กันยายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)   14 กันยายน 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14 กันยายน 2566 โรงพยาบาลน้ำปาด

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,301,524 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430