| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด   3 เมษายน 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 เมษายน 2567 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเพื่อติดตั้งปลั๊กและไฟฟ้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 เมษายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 เมษายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 เมษายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   31 มีนาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนย   29 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเภสัชกร   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ผลการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2567   29 มีนาคม 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์   29 มีนาคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   29 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 2680 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   26 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มีนาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัตืกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)   21 มีนาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)   21 มีนาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการจับสลาก เพื่อจัดลำดับรายชื่อให้ขึ้นบัญชีสำรอง ผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของจังหวัดอุตรดิตถ์   20 มีนาคม 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาก่อสร้างป้าย สอน.งิ้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มีนาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์   20 มีนาคม 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ราย   20 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มีนาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดอุตรดิตถ์   19 มีนาคม 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิันปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   19 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงหลังคาและฝ้าเพดานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2567   18 มีนาคม 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   18 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลทองแสนขัน
  ประกาสผู้ชะการเสนอราคาสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจะจง   15 มีนาคม 2567 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน   15 มีนาคม 2567 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 มีนาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อสรุปผลงานยาเสพติด และ To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มีนาคม 2567 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มีนาคม 2567 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สำหรับไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สำหรับไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุดโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   11 มีนาคม 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  รายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗   11 มีนาคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  การคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขึ้นบัญชีสำรอง ของจังหวัดอุตรดิตถ์   8 มีนาคม 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารื้อถอนบ้านพักและถังเก็บน้ำฝน(ฝ.33)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  สิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา   8 มีนาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอท่าปลา   8 มีนาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  การคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์แทนตำแหน่งที่ว่างลง   8 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 613 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
จำนวนการใช้งาน 36,899,574 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430