สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
2. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๗,๑๔๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖