สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๗,๔๘๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖