สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 4 หน่วยงาน
1. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
2. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
3. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
4. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๗,๓๕๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖