สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๕,๙๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖