สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 26 หน่วยงาน
1. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
2. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๘,๘๗๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖