สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 25 หน่วยงาน
1. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
2. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๗๙,๐๐๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖