สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 29 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๙,๖๖๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖