สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 47 หน่วยงาน
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๓๒,๓๙๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖