สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๘,๗๕๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖