สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๙,๙๗๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖