สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล โทร. 055431040
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๐๑,๗๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖