สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 3 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๘,๙๙๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖