สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 13 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๗๙,๐๓๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖