สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๕๒๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖