สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 154 หน่วยงาน
1. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
2. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
3. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
4. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
5. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
6. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
7. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
8. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
9. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
10. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
11. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
12. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
13. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
14. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442228
15. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
16. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
17. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
18. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
19. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
20. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
21. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
22. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
23. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
24. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
25. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
26. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
27. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
28. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
29. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
30. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
31. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
32. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
33. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
34. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
35. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
36. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
37. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
38. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
39. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
40. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
41. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
42. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
43. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
44. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
45. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
46. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
47. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
48. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
49. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๗๙,๕๖๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖