สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 54 หน่วยงาน
1. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
2. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
3. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๐๐,๔๖๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖