สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 32 หน่วยงาน
1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
2. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
3. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๗๙,๕๕๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖