สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 4 หน่วยงาน
1. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
2. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
4. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๒๙๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖