สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 37 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๙,๑๕๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖