สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 15 หน่วยงาน
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย โทร. 055421074,055421782 ต่อ 3
3. รพ.สต.ท่าสัก โทร. 055496000
4. รพ.สต.บ้านดารา โทร. 055496006
5. รพ.สต.นายาง โทร. 055822385
6. รพ.สต.คอรุม โทร. 055831021
7. รพ.สต.บ้านโคน โทร. 055455058
8. รพ.สต.ท่ามะเฟือง โทร. 055484208
9. รพ.สต.บ้านหม้อ โทร. 055422242
10. รพ.สต.นาอิน โทร. 055402084
11. รพ.สต.พญาแมน โทร. 055455174
12. รพ.สต.บึงท่ายวน โทร. 055402085
13. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย) โทร. 055820555
14. รพ.สต.คลองละมุง โทร. 055402082
15. รพ.สต.ไร่อ้อย โทร. 055402081
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๘,๔๒๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖