สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 3 หน่วยงาน
1. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
3. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๙๗๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖