สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 4 หน่วยงาน
1. โรงพยาบาลบ้านโคก โทร. 055486126 ต่อ 7
2. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
3. โรงพยาบาลลับแล โทร. 055431345
4. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๐๑,๐๒๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖