สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 60 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
6. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
7. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
8. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
9. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
10. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
11. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
12. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
13. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
14. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
15. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
16. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
17. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
18. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
19. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
20. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
21. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
22. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
23. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
24. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
25. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
26. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
27. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
28. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
29. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
30. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
31. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
32. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
33. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
34. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
35. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
36. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
37. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
38. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
39. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
40. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
41. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
42. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
43. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
44. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
45. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
46. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
47. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
48. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
49. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
50. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
51. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
52. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
53. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
54. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
55. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
56. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
57. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
58. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
59. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
60. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๓๗๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖