สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 26 หน่วยงาน
1. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๘,๕๙๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖