สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 24 หน่วยงาน
1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
2. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๙,๘๓๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖