สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. โรงพยาบาลลับแล โทร. 055431345
2. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๐๓,๐๖๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖