สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 3 หน่วยงาน
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
2. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
3. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๐๐,๖๖๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖