สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 144 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
6. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
7. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
8. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
9. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
10. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
11. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
12. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
13. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
14. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
15. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
16. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
17. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
18. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
19. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
20. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
21. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
22. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
23. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
24. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
25. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
26. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
27. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
28. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
29. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
30. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
31. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
32. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
33. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
34. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
35. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
36. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
37. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
38. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
39. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
40. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
41. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
42. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
43. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
44. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
45. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
46. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
47. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
48. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๘,๘๐๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖