สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 5 หน่วยงาน
1. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
5. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๓๙๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖