สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๐๑๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖