สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 22 หน่วยงาน
1. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๙,๑๖๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖