สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๐๑,๔๙๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖