สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 4 หน่วยงาน
1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๗๙,๓๘๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖