สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 16 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๙,๕๐๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖