สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
2. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๕๖๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖