สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๔๐๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖