สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 51 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
6. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
7. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
8. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
9. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
10. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
11. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
12. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
13. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
14. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
15. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
16. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
17. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
18. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
19. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
20. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
21. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
22. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
23. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
24. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
25. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
26. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
27. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
28. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
29. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
30. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
31. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
32. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
33. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
34. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
35. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
36. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
37. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
38. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
39. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
40. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
41. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
42. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
43. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
44. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
45. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
46. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
47. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
48. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
49. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
50. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
51. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๗๔๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖