สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 9 หน่วยงาน
1. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๘,๗๗๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖