สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 52 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
6. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
7. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
8. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
9. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
10. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
11. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
12. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
13. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
14. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
15. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
16. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
17. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
18. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
19. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
20. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
21. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
22. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
23. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
24. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
25. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
26. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
27. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
28. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
29. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
30. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
31. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
32. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
33. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
34. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
35. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
36. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
37. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
38. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
39. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
40. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
41. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
42. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
43. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
44. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
45. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
46. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
47. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
48. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
49. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
50. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
51. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
52. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๐๑,๗๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖