สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๗๕๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖