สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๐๕๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖