สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๙๒๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖