สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 57 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. เทศบาลตำบลด่านนาขาม โทร. 055447086
6. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
7. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
8. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
9. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
10. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
11. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
12. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
13. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
14. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
15. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
16. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
17. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
18. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
19. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
20. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
21. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
22. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
23. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
24. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
25. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
26. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
27. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
28. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
29. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
30. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
31. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
32. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
33. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
34. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
35. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
36. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
37. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
38. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
39. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
40. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
41. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
42. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
43. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
44. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
45. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
46. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
47. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
48. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
49. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
50. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
51. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
52. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
53. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
54. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
55. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
56. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
57. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๔๑๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖