สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 234 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. เทศบาลตำบลด่านนาขาม โทร. 055447086
6. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
7. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
8. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
9. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
10. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
11. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
12. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
13. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
14. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
15. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
16. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
17. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
18. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
19. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
20. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
21. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
22. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
23. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
24. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
25. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
26. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
27. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
28. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
29. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
30. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
31. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
32. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
33. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
34. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
35. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
36. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
37. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
38. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
39. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
40. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
41. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
42. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
43. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
44. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
45. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
46. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
47. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
48. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
49. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
50. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
51. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
52. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
53. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
54. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
55. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๗๙,๔๙๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖